Despre  PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 -2013

PNDR este un program de măsuri elaborat de MADR - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - împreună cu Comunitatea Europeană, măsuri care să ajute la dezvoltarea agriculturii din România. Aceste măsuri care sunt prezentate în PNDR, au ca drept scop dezvoltarea și eficientizarea agriculturii și, mai cu seamă, trecerea de la o agricultură fărâmițată, nerentabilă, la o agricultură modernă. Prin PNDR se urmărește atragerea de fonduri europene, fonduri care să ajute la relansarea agriculturii.  Măsurile din cadrul PNDR vizează toate domeniile de activitate din mediul rural, excepție facând achiziționarea de animale și terenuri:

-          Activități agricole în sectorul zootehnic: construcția de grajduri și toate dotările necesare bunei funcționări ale acestuia; achiziționarea de mașini și utilaje agricole necesare în zootehnie; săli pentru procesarea produselor vegetale; infrastructura fermei (drumuri de acces, apă, canalizare, gaz, electricitate) etc;

-          Activități agricole în sectorul vegetal: înființarea de plantații pomicole si vii; construcția de depozite și hale de procesare a produselor agricole; sere cu toate dotările necesare; achiziționarea întregii game de mașini și utilaje agricole necesare în activitatea de producție; împăduriri, etc.

PNDR finanțează:

 • crearea, comercializarea și diversificarea produselor agricole;
 • diversificarea economiei locale;
 • crearea condițiilor de producție
 • crearea de instrumente de comunicare și valorificarea mediului și a peisajelor și evenimentelor culturale.

CINE poate obține finanțare prin PNDR:

 • persoane fizice;
 • micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii;
 • autoritățile publice locale;
 • organizațiile neguvernamentale, asociațiile;
 • comunitatea locală.

Fondurile europene pentru agricultură pot fi accesate în baza documentului - cheie Programul Național pentru Dezvoltare Rurală  (PNDR).

Ce este FEADR?

Fondul European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.

FEADR se bazează pe principiul cofinanțării proiectelor de investiții private.

Toate măsurile de sprijinire a agriculturii, cuprinse în PNDR, au două caracteristici comune:

 • solicitantul trebuie să demonstreze că desfășoară sau urmează să desfășoare o activitate agricolă (fondurile comunitare se dau numai persoanelor care pot demonstra printr-un proiect că activitatea pe care o desfășoară sau o vor desfășura este viabilă și merită să fie finanțată);
 • toți solicitanții de fonduri europene prin măsurile derulate prin PNDR, trebuie să fie autorizate în momentul când vor semna contractele de finanțare (la momentul depunerii proiectului, pot fi și persoane fizice neautorizate, dar cu obligația de-a se autoriza până la semnarea contractelor).

Măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole – se încadrează în Axa 1 a PNDR.

Pentru perioada 2014-2020, agricultura noastră  poate beneficia de 7 miliarde de euro din fonduri nerambursabile. În consecinţă, Axa 1-„Creșterea competitivității sectorului agricol şi silvic”, prin Măsura 121 -„Modernizarea exploataţiilor agricole”, capătă o mai mare însemnătate şi atractivitate pentru agricultorul român. Astfel, creşterea competitivităţii sectorului agricol va conduce la îndeplinirea standardelor naționale şi a standardelor comunitare. Acest deziderat se va realiza printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi de producție, prin introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, prin diversificarea producţiei şi ajustarea profilului, a nivelului şi a calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, prin adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare, prin creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite, prin sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Condiții minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

 • proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii și cu unul din obiectivele specifice;
 • proiectul să fie în accord cu potențialul agricol al zonei și să demonstreze îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatație a investiției;
 • beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională în raport cu proiectul;
 •  beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul Justificativ sau Studiul de Fezabilitate;
 • beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinațarea investiției;
 • beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și acordurile, conform legislației în vigoare.

Măsura se adresează fermelor mici și mijlocii care au dimensiunea cuprinsă între  2 și 50 UDE (1 UDE=1200 euro). Pentru toate proiectele depuse în cadrul Masurii 121, atât pentru sectorul zootehnic cât și sectorul vegetal, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăși 125.000 de euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 euro). Intensitatea sprijinului este diferențiată și poate varia între 40% - 70% din valoarea eligibilă a proiectului.  Pentru tineri sub 40 de ani și pentru proiectele din zone defavorizate se acordă +10% la procentul nerambursabil. Fermele mici (2-8 UDE) beneficiază de un avantaj de 5 puncte la evaluare. De asemenea proiectele care includ energie regenerabilă sunt avantajate (+ 5 puncte). Beneficarii calificați beneficiază de prefinanțare de 50% din componenta  nerambursabilă.

De asemenea, fermierii trebuie să dețină banii necesari pentru a putea asigura cofinanțarea privată pentru proiectul de investiții supus aprobării. Banii respectivi trebuie să acopere aproximativ 50% din valoarea totală a investiției necesare pentru dezvoltarea fermei de familie.

Pentru ca proiectele să aibă acces mai ușor la finanțare, se vor acorda microcredite în condiții mai avantajoase – o perioadă de grație de 3 ani, o durată a creditului de până la 10 ani, cu o dobândă mai redusă decât dobânda pe piață.

Se conturează astfel, importanța care se va acorda fermelor familiale în viitoarea programare a fondurilor europene.

Pentru a veni ȋn sprijinul fermierilor intersaţi să acceseze Măsură 121, ICEADR a întocmit proiecte-tip menite a-i susține pe fermierii mici și mijlocii și intenţionează să le pună la dispoziţia  potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit. Prin elaborarea proiectelor tip s-a urmărit să se creeze modele de ferme mici și medii pentru micul producător din zootehnie și legumicultură (câmp și solarii) care să le acopere nevoile, iar fondurile europene de investiții să poată fi mecanismul de rezolvare. 

ICEADR pune la dispoziția solicitanților 16 proiecte model în concordanță cu condițiile de eligibilitate, pragul minim de scorare aferent criteriilor de selecție și finanțare ale Măsurii 121 Modernizarea exploatațiilor agricole din PNDR.

Pentru a veni în sprijinul celor care vor dori clarificări sau un suport pentru proiectele derivate, ICEADR organizează un serviciu de consultanță on-line pe întreaga perioadă de depunere a proiectelor.

Suntem convinși că activitatea noastră vine în interesul beneficiarilor Măsurii 121, contribuind astfel la creșterea numărului de proiecte depuse și implicit în creșterea nivelului de accesare a fondurilor europene. Modele create pot constitui repere ale altor idei de proiecte ce se pot contura.

Pentru a putea accesa aceste fonduri nerambursabile, fermierii trebuie să respecte condițiile de accesare și să se încadreze în criteriile de selecție ale Măsurii – menționate clar în Ghidul Solicitantului Măsura 121, care acum este publicat în versiune consultativă pe pagina de internet a APDRP.